Põltsamaa jahiselts esitas taotluse PRIA-sse ulukite esmakäitluskoha ehitamiseks. Taotlus rahuldati ning jahiselts on asunud tegevusi ellu viima.

Projekti nimetus: "Ehitise ehitamine: Läti-Tõnise ulukite esmakäitluskoha ehitamine"

Tegevuse eesmärk: Rajatud on kütitud ulukite käitlemiseks kogu Põltsamaa jahipiirkonna kasutajatele nõuetekohane esmakäitluskoht, milles on tagatud normidele vastava puhta joogivee olemasolu, tekkiva reovee kogumine ja äravedu, vajalik siseruumide valgustus ja sisekliima ning tagatud ulukite rippes nahastamise ja säilitamise võimalus ning ruumides on tagatud bioohutus. Projekti tulemusena saavad kõik Põltsamaa JS 176 liiget kohandatud/ehitatud ruume kasutada ulukite esmakäitlemiseks, milleks neil siiani on võimalus puudunud. Põltsamaa jahiseltsil on kirjalik koostööleping kõigi jahtkondade vahel sama käitlemiskoha kasutamiseks Põltsamaa jahipiirkonnas esmatootjana või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejana 10 aastaks, mida tõendab notariaalne hoonestusõiguse leping.


Eriolukorra tõttu on keelatud tegevus lasketiirudes, millest tulenevalt puudub jahimeestel võimalus sooritada laskekatseid kuni piiravate meetmete leevendamiseni. Eesti jahimeestel lõppes või peagi lõppeb märtsis 5, aprillis 122 ning maikuus 1969 laskekatse tunnistuse (SILE, VINT, KOMBI, VIBU) kehtivus. Keskkonnainspektsioon ei karista alates 2020. aasta märtsikuu algusest kehtivuse kaotanud laskekatse tunnistuse alusel jahti pidavaid jahimehi. Eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistuse alusel võib jahti pidada kuni 30 päeva pärast eriolukorra piirangute leevendamist ja lasketiirude avamist. Enne 1. märtsi 2020 aegunud laskekatse tunnistuse alusel jahti pidada ei või. Jahijärelevalve käigus kontrollib Keskkonnainspektsioon jätkuvalt kõikide jahipidamiseks vajalike dokumentide olemasolu ja kehtivust ning erisus puudutab vaid eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistusi.